Search

Digihyvä juttu

Hankeaika
1.1.2022 – 31.8.2023
Rahoittaja
ESR, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Budjetti
230 970€, valtionavustusprosentti 80%
Hankkeen vaihe
Hankkeen verkkosivut

Hanke rahoitetaan REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankekoodi: S22702

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Kustannusmalli: Flat rate 17 %

HANKEVERKOSTO: Vamia

TAVOITTEET

 1. Vamiaan tulevien opiskelijoiden, henkilökunnan ja organisaation digitaitojen vajavaisuudet ja yksilölliset tarpeet on tunnistettu, jotta opiskelijaa voidaan opiskelun alusta alkaen auttaa parantamaan taitoja digitaalisessa maailmassa.
 2. Kaikki oppilaitoksessa tähän asti kerätyt tietovarannot on tunnistettu ja niitä on hyödynnetty ennaltaehkäisemään opiskelijan digitaidoissa olevia heikkouksia.
 3. On löydetty sopivat pilottiryhmät jokaisesta tutkinnosta.
 4. Digiosaamiseen luotu kolmiloikkamalli on kaikille tuttu ja sen avulla pystytään järjestelmällisesti selvittämään opiskelijoiden perusdigitaitojen osaamisvaje. Järjestelmä ei perustu ainoastaan opettajan innokkuuteen opettaa digitaitoja vaan digitaitovajeen järjestelmälliseen tunnistamiseen ja tukitoimien kohdistamiseen oikea-aikaisesti niille opiskelijoille jotka sitä tarvitsevat.
 5. Opettajien ja ohjaushenkilöstön valmiuksia on vahvistettu niin, että he pystyvät toimimaan  opiskelijan digitukijana.
 6. Opiskelijoista on löydetty digiagentit ja heidät on valjastettu auttamaan ja kannustamaan opiskelijakavereitadigitaitojen kartuttamisessa, työnhaussa ja muissa viranomaispalveluissa. Järjestelmä on luotu jatkumaan vuosittain.
 7. On kehitetty läpileikkaavasti oppilaitoksen digiergonomiaa, jotta digitaalisuus koetaan arkea helpottavana ja oppimista edistävänä, ei kuormittavana tekijänä.
 8. Opiskelijan ja työnantajan kohtaamista on autettu digitaalisen alustan avulla, jolloin rekrytointi on helpottunut.
 9. Opiskelijoita, opetus- ja ohjaushenkilökuntaa on autettu tunnistamaan Vamian digimaisema, eli kaikki käytössä olevat digitaaliset sovellukset ja niiden tarjoama palvelu
 10. Opiskelijoita on autettu tunnistamaan yhteiskunnan digitaaliset palvelut työnhakuun ja muihin yhteiskunnanpalveluihin.
 11. Opiskelijalla on koulun päätyttyään, taustastaan, sukupuolestaan tai kielitaidostaan huolimatta perusdigitaidot, joiden avulla voi oppia myös uusia taitoja työelämälähtöisesti.
 12. Hankkeen vaikuttavuus on todennettavissa järjestelmällä, joka tunnistaa digivajeet aiempaa tehokkaammin ja sitä on tuettu selkokielisellä ja saavutettavalla viestinnällä. Hankkeessa tuotettu digitaitojen varmistamisen kolmiloikkamalli on jaettu julkiseksi kaikkien tarvitsevien käyttöön. Mallista tehdään visuaalinen kuva, jotta se on helppo ymmärtää.

TOIMENPITEET

Hankkeessa kuvataan ja toteutetaan digitaitojen kolmiloikkamalli opiskelijan, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä organisaation digitaitojen kehittämiseen. Mallia pilotoidaan jokaisessa tutkintoon johtavassa osastossa ja otetaan sen jälkeen jatkuvaan käyttöön.

Kolmiloikka koostuu seuraavista vaiheista:

 1. kartoitus
 2. kohdennetun tuen malli
 3. käytettävän ohjauksen malli

Digitaitojen kolmiloikkamallin on tarkoitus olla tehokas reagointi- ja toimintamalli sekä jatkuvan arvioinnin malli, jolla toimintaa kehitetään järjestelmällisesti. Hankkeessa huomioidaan koko organisaatio, opetus- ja ohjaushenkilöstö ja opiskelijat, jotta ajantasaista digitukea pystytään antamaan kokonaisvaltaisesti ja järjestelmällisesti.

Työelämäpäällikkö
Mäntymaa Jukka
050 435 4844
 • Hallinto

Hankkeessa tuotetut materiaalit