Search

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste, Vamia

Vamian tietosuojailmoitus sen kumppaneita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita koskevasta henkilörekisteristä

Rekisterinpitäjä ja rekisteriä koskevat yhteystiedot

Vamia/ Vaasan kaupunki
PL 513
65101 VAASA

Y-tunnus 0209602-6

Rekisterin nimi

Vamian asiakkaita ja yhteistyökumppaneita koskeva henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään seuraavilla käsittelyperusteilla:

 • Vamian ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella
 • Vamian oikeutetun edun perusteella (esimerkiksi suoramarkkinointi) tai
 • rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröityjen henkilötietojen käytön tarkoituksena on:

 • ylläpitää, kehittää, analysoida ja tilastoida rekisteröityjen Vamian verkkosivustojen käyttöä
 • asiakasviestintä ja asiakaspalautteen kerääminen rekisteröidyiltä
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen rekisteröidyille
 • suoramarkkinointi, verkkomainonnan kohdistaminen ja rekisteröityjen profilointi
 • Vamian liiketoiminnan ja rekisteröidyille suunnattujen palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta

Rekisterin sisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot rekisteröidyistä (esimerkiksi yhteyshenkilöistä, mukaan lukien uutiskirjeiden tilaajat, yhteydenotto- ja/tai palautepyynnön tehneet sekä tapahtumiin osallistujat):

 • nimi, titteli, osoite, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • tiedot rekisteröityjen työtehtävistä ja asemasta elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • suoramarkkinointikiellot
 • segmentointi- ja profilointitiedot
 • sähköisten palveluiden kirjautumistiedot ja käyttöloki
 • yhteyshenkilön käyttämä kieli
 • erilaiset evästeet
 • asiakashistoria
 • muut mahdollisesti tarpeelliset tiedot rekisterin käyttöä varten

Muodostuvat henkilörekisterit

Vamian verkkosivujen kautta rekisteröidyistä kerättävät henkilötiedot muodostavat yhden tai useamman alla kuvatun henkilörekisterin:

 • Vamian asiakasrekisteri
 • Vamian verkkosivujen rekisteri
 • Vamian markkinointi- ja viestintärekisteri

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereissä olevat henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä säännöllisesti eri tavoin (esim. puhelimitse, kokouksissa, tapahtumissa tai muulla vastaavalla tavalla). Rekisteröidyt voivat myös toimittaa henkilötietojaan Vamialle suostumuksensa perusteella.

Rekistereihin sisällytetään henkilötietoja, jotka syntyvät Vamian ja rekisteröityjen välillä laadittujen yhteistyösopimusten perusteella sekä muutoin Vamian ja rekisteröityjen välisessä vuorovaikutuksessa.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen luovutus ja siirto EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle

Vamia luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen edistääkseen asiakasyritystensä liiketoiminnan kehittämistä, investointien toteutumista ja erilaista ratkaisuhankintaa.

Vamia käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tiettyihin rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyviin tehtäviin, kuten uutiskirjeen tilaajaluetteloiden ylläpitoon ja tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamiseen ja tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin.

Vamian käyttäessä ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn, on jokainen tällainen palveluntarjoaja velvollinen solmimaan Vamian kanssa erillisen henkilötietojen käsittelysopimuksen, jossa sovitaan palveluntarjoajan tietosuojalainsäädännön mukaisista velvoitteista.

Vamia voi myös luovuttaa tai siirtää rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten mahdollisille ostajille ja/tai heidän neuvonantajilleen tai toimivaltaisille viranomaisille tarpeen vaatiessa. Tällaiset henkilötietojen luovutukset suoritetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n ja Euroopan talousalueella.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan myös siirtää, välittää, niihin voidaan päästä käsiksi tai niitä voidaan muutoin käsitellä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella, esim. Yhdysvalloissa tai muissa maissa, jos palveluiden tarjoaminen rekisteröidyille sitä edellyttää.

Vamia varmistaa aina henkilötietojen asianmukaisen tietosuojan tason sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla siirrettäessä henkilötietoja EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietosuojan taso varmistetaan esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita.

Rekisterin tietosuoja sekä säilytysajat

Rekisteröityjen henkilötietoja saavat käsitellä vain sellaiset Vamian työntekijät, joilla on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja työtehtäviensä suorittamiseksi. Tarvittaessa rekisteröityjen henkilötietoja voivat käsitellä myös sellaiset alikäsittelijät, joilla on oikeus käyttää rekisteröityjen henkilötietoja sisältäviä tietojärjestelmiä.

Kaikilla tietojärjestelmien käyttäjillä on henkilökohtaiset kirjautumistiedot henkilötietoja sisältäviin tietojärjestelmiin. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka suojaan palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määrätyt henkilöt.

Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään ensisijaisesti niin kauan kuin Vamian lainsäädännöstä tai sopimuksista johtuvat edut edellyttävät. Tällöin henkilötietoja säilytetään lain salliman enimmäismääräajan verran.

Vamia arvioi säännöllisesti rekisteröityjen henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuuden, minkä lisäksi Vamia huolehtii kaikista kohtuullisista toimenpiteistä varmistaakseen, etteivät henkilörekisterit sisällä yhteensopimattomia, tarpeettomia, vanhentuneita tai virheellisiä rekisteröityjen henkilötietoja.

Vamia poistaa kaikki henkilötiedot viipymättä, jos Vamialla ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvia taikka hallinnollisia perusteita käsitellä rekisteröityjen ​​henkilötietoja tämän tietosuojailmoituksen tai henkilötietojen käsittelyyn soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja Vamian evästeiden keräämisestä ja säilyttämisestä on saatavilla Vamian verkkosivujen evästekäytännöistä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet.

Oikeus tutustua henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hänestä tallennettuihin henkilötietoihin ja varmistaa, että hänen henkilötietojaan ei enää tallenneta rekisteriin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus esittää Vamialle pyyntö korjata kaikki rekisteriin tallennetut, hänen henkilötietojaan koskevat virheet.

Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänen henkilötietojensa poistamista rekisteristä, jos Vamialla ei ole laillista perustetta käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää, että hänen henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan laissa säädetyin perustein.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Vamiaa käsittelemästä hänen henkilötietojaan suoramainontaa, etämyyntiä ja muita suoramarkkinointia varten sekä markkina- ja mielipidetutkimuksen tarkoituksiin.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Jos rekisteröity on toimittanut Vamialle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle kuin Vamialle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Ennen rekisteröidyn suostumuksen peruuttamista käsiteltyjen henkilötietojen käsittely ei muutu lainvastaiseksi, jos rekisteröity myöhemmin peruuttaa antamansa suostumuksen.

Oikeus valittaa muutoksenhakuviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos tämä katsoo, ettei Vamia ole noudattanut ​​tietosuojalainsäädäntöä. Kansallinen muutoksenhakuelin on Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi/etusivu Sivu aukeaa uudelle välilehdelle selaimessa.)

Muuta

Jos Vamia vaatii rekisteröityä toimittamaan Vamialle henkilötietoja, mutta rekisteröity ei toimita niitä, ei Vamia välttämättä pysty tarjoamaan tälle kaikkia hänen tarvitsemiaan palveluja.

Tällöin Vamia ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista seurauksista, joita rekisteröidylle aiheutuu tai saattaa aiheutua henkilötietojen toimittamatta jättämisestä.

Vamia ei tee rekisteröityjen henkilötietoja koskevaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita Vamian verkkosivusto tallentaa rekisteröidyn tietokoneelle, mobiililaitteelle tai muuhun laitteeseen rekisteröidyn käyttäessä Vamian verkkosivustoa.

Vamia käyttää evästeitä muun muassa tarjotakseen rekisteröidylle Vamian sähköisiä palveluita, räätälöidäkseen rekisteröidyn palvelukokemusta sekä kehittääkseen ja valvoakseen Vamian palveluita.

Käyttäessään Vamian verkkosivustoa rekisteröidyllä on mahdollisuus valita, mihin ei-välttämättömiin evästeisiin tämä antaa suostumuksensa. Pakollisia evästeitä voidaan asettaa rekisteröidyn antamasta suostumuksesta huolimatta.

Rekisteröity voi myös muuttaa selaimensa asetuksia ja poistaa asetetut evästeet selaimesta käytyään Vamian verkkosivuilla.

Kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet

Vamian verkkosivusto voi sisältää linkkejä ulkopuolisille sivustoille ja kolmansien osapuolten omistamiin tai ylläpitämiin sisältöihin.

Käyttäessään tällaisia ​​ulkoisia sivustoja tai palveluita rekisteröidyn tulee lukea ja hyväksyä kaikki kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet. Tällaiset ulkoiset sivustot tai palvelut eivät ole Vamian hallinnassa. Vamia ei ole vastuussa ulkoisten sivustojen tai palvelujen sisällöstä tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä.

Lisätietoja

Jos rekisteröidyllä on kysyttävää Vamian tietosuojaselosteesta tai hän haluaa käyttää oikeuksiaan, hänen tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä Vamiaan osoitteessa markkinointi(a)vamia.fi.

Vamia voi päivittää tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Vamian verkkosivuilla tai muuten sähköisesti.

Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty ja on voimassa 18.11.2022 alkaen.

Valitse palautteen luonne
Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, webp, pdf, Max. tiedoston koko: 1 MB.

Anna yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.