Elevvården

 

Kuratorerna

Vid Vamia finns kuratorer vilkas ansvarsområde omfattar den psykiska och sociala elevvården och utvecklandet av den. Deras uppgift är att stöda och följa upp att läroanstaltens undervisnings- och fostringsmål förverkligas och att handleda och ge råd. Dessutom är de medlemmar i elevvårdsgruppen som sakkunniga inom sin bransch.

Studerande kan söka råd, stöd och handledning av följande personer i allt som sysselsätter tankarna. Dessa personer kan också kontaktas via e-post.

Eveliina Lehtola

040 661 4128, fornamn.efternam@ovph.fi

 

Elevvårdens uppgifter:

Elevvården har som uppgift att verka för trivseln och välbefinnandet i läroinrättningsarbetet samt att skapa en trygg och hälsosam studiemiljö. Elevvården bör dessutom verka för ett tidigt upptäckande av inlärningssvårigheter och andra problem som den studerande kan ha och ingripa i dem (YUS 27.8.2004)

Elevvårdens utgångsläge vid Vamia är att man bryr sig om de studerande och att personalen har ett gemensamt ansvar för de studerandes välbefinnande och studiernas framskridande. Det gemensamma målet är att skapa ett sådant läroinrättningssamfund i vilket det är bra att studera och arbeta.

Vid sidan av en väl anordnad undervisning, strävar elevvården till att sörja för att studierna lyckas och att stöda den studerandes hälsa samt positiva tillväxt och utveckling. Elevvårdens uppgift individuellt och på samarbetsplan är att försöka förhindra uppkomsten av svårigheter genom att stöda den studerande och genom att främja internt och externt samarbete.

Elevvårdens uppgifter fördelas yrkesövergripande på olika aktörer som gemensamt sköter om de studerandes fostrings- och undervisningsarbete: från enskilda ämneslärare och grupphandledare till personalen vid elevvården m.a.o. till speciallärare, studiehandledare, hälsovårdare, elevvårdens specialsakkunniga och elevvårdsgrupperna.

 

Speciallärare

Karolina Wägar

040 546 1180, fornamn.efternamn@vamia.fi

 

Länkar:

www.paihdelinkki.fi – Droglänken en sida som A-klinikstiftelsen upprätthåller. diskussion, information. test o.s.v.

www.reimari.info – informations- och rådgivningstjänster för unga

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och ungdomar, öppenvård – Österbottens välfärdsområde bl.a. Ungdomsstation Klara i Vasa och f.d. Horisont

FPA

Arbets- och näringsbyrån

apua.info – hjälp.info information och stöd i människorelationer inom alla livets områden.