Sök

Tecnofuture-projektet

Projekttid
1.4.2018 – 31.12.2021
Finansiär
ESR, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Budget
736 687€
Projektstadiet
Päättynyt
Projektets webbsida
https://sites.google.com/view/tecnofutures21352/etusivu-startsida

PROJEKTETS GENOMFÖRANDETID: 1.4.2018-31.12.2021

PROJEKTFINANSIÄR: ESR, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

PROJEKTKOD: S21352

VERKSAMHETSLINJE: 4. utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

SPECIALMÅLSÄTTNING: 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher

KOSTNADSMODELL: Flat rate 17 %

PROJEKTETS TOTALBUDGET: 736 687€

PROJEKTKOORDINATOR VID VAMIA: Minna Kiviharju, etunimi.sukunimi@vamia.fi

PROJEKTNÄTVERK: Vamia (samordnare), Yrkesakademin i Österbotten

Genom projektet utvecklar man teknologin inom läroanstalterna, som möjliggör ett samarbete mellan läroanstalterna och arbetsplatser som är avancerade inom teknologi. En del av undervisningen flyttas till arbetsplatserna på så sätt att läroanstalten ansvarar för undervisningen och att den ges av lärare. I projektet skapar man tillsammans med arbetslivet sådana funktionella inlärningsmiljöer, där det är möjligt att avlägga studier samtidigt inom flera olika yrkesexamina. En digital inlärningsmiljö med olika övningsmöjligheter skapas där man drar nytta av bl.a. virtuell verklighet (VR = Virtual reality), inflikad verklighet (AR = Augmented reality) och kombinerad verklighet (MR = Mixed reality).

Projektet riktar sig främst till arbetsplatsernas representanter, till lärare och till övrig läroanstaltspersonal. Läroanstalternas personal utvecklar sitt kunnande och sina erfarenheter gällande inlärningsmiljöer och metoder. De deltar i arbetet att utveckla och ta i bruk modellanvisningar och inlärningsmiljöer. Läroanstalternas ledning och administrativa personal deltar i utvecklingsverksamheten för att kunna stödja och möjliggöra utvecklingsarbetet. Man tillämpar ett Lean-tänkande i utvecklingsarbetet och på inlärningsmiljöerna som skapas och beaktar bl.a. den visuella utformningen.

De studerande får genom projektet en möjlighet att avlägga sina studier i en inlärningsmiljö, som är mera motiverande, flexiblare, modernare och som har arbetslivet som utgångspunkt. I dessa inlärningsmiljöer kan individuella behov och utvecklingsmöjligheter bättre tillgodoses. De får möjlighet att öva sig i en mångsidig användning av progressiv teknologi med tanke på arbetslivet. De får redan under studietiden en konkretare inblick i arbetslivet genom sina lärare, handledare och arbetslivsrepresentanter.

Till projektet hör att kartlägga hurudana programmerbara robotar är, artificiell intelligens, hälsotek­nologi och övriga moderna teknologilösningar, som lämpar sig för läroanstalternas olika utbildnings­områden. Definitionen av dessa redskap och program görs i samarbete med arbetslivet för att försäkra sig om att undervisningen i inlärningsmiljön görs efter arbetslivets behov. Genom att kartlägga och ge­nom att bekanta sig med möjligheter bygger man upp inlärningsmiljöer och skaffar den teknologi som behövs, exempelvis till enheter som producerar solenergi till elnätet och simuleringsenheter inom häl­sovårdsbranschen. Säkerhets- och it-branschen bygger genom ett samarbete en övervakningsrobot och utför pilotverksamhet av dess användning i inlärningsmiljöer som de skapat tillsammans med stu­derande. Personalen får utbildning i att i sin undervisning använda sig av de skapade inlärningsmiljöerna inom teknologibranschen.

I projektet skapas verksamhetsmodeller, som möjliggör att undervisningen under ledning av en lärare kan föras över till arbetslivet så att produktionen och verksamheten inte störs på arbetsplatserna och inte heller den övriga undervisningen som ges i läroanstalterna. Ett sätt för de studerande att digitalt dokumentera sina studier i arbetslivet utarbetas även. Personalens kunnande i att ge stöd åt de stu­derande genom att utnyttja teknologi byggs på, då studierna sker på en arbetsplats.

Inom projektet utvecklar man tillsammans med arbetslivet sådana inlärningsmiljöer, som möjliggör ut­förandet av arbetsuppgifter av en omfattande bredd inom examina, detta i samarbete med andra exa­minander och klienter.

Vi tar in modern teknologi till inlärningsmiljöerna för att de studerandes yrkesmässiga utveckling och övergång till arbetslivet ska bli så smidig som möjligt.

Välj karaktär på feedback
Godkända filtyper: jpg, png, webp, pdf, Max filstorlek: 1 MB.

Ge kontaktuppgifter

Namn(Obligatoriskt)

Användarvillkor(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.