Perusteista poluille

HANKKEEN KESTO: 13.11.2020 – 30.6.2022

RAHOITTAJA: Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Marlén Puska, marlen.puska(a)vamia.fi, puh +358 40 547 4028

TOTEUTTAJA: Hanketta koordinoi Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Kumppanit ovat Vamia, Careeria Oy, Etelä-Savon koulutus Oy/ Etelä-Savon ammattiopisto,  Diakonia Opisto, Hyria koulutus Oy,  Kirkkopalvelut Oy, Seurakuntaopisto, Kisakalliosäätiö / Kisakallion urheiluopisto,  Kotkan-Haminan seudun Ky,  KSAO, Kouvolan seudun ammattiopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan, koulutuskuntayhtymä,  Novida, Lounais-Suomen ammattiopisto ja lukio,  Oulun Palvelualan opisto / Marttayhdistyksen liitto Ry, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo/Etelä-Karjalan ky, Savon ammattiopisto ja Suomen Urheiluopisto

TAVOITE:
Tavoitteina ovat, että Vamialla

  1. on systemaattinen tapa tunnistaa ennalta tunnistamattomia tai muusta syystä paljastumatta jääneitä opiskelijoiden perustaitojen heikkouksia
  2. opiskelijoiden perustaidot saatetaan perustutkinnon suorittamisen edellyttämälle tasolle tutkinnon perusteiden antamia mahdollisuuksia paremmin hyödyntäen
  3. on yhtenevän toimintamallin tukema monipuolinen tasalaatuinen tarjonta yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi, mitä tuetaan esim. aiempaa kehittyneemmällä verkkopedagogiikalla.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä muiden hankkeiden, perusopetuksen, vapaan sivistystyön, 2. asteen oppilaitosten sekä työelämän kanssa asiakastarpeiden mukaan ja jatkuvan parantamisen -ajatuksella. Tuloksia jaetaan omien ja verkoston nettisivujen sekä verkostotapaamisten kautta.

TOIMINTA:
Perusteista poluille –hankkeessa rakennetaan:

  1. Konkreettisia työkaluja siihen, miten edistetään ammatinvalintaa, helpotetaan siirtymävaihetta ja vahvistetaan perustaitoja. Tavoitteena on kehittää opiskelijoita motivoivia pedagogisia menetelmiä ja matalan kynnyksen toimintatapoja, vahvistaa opettajien pedagogista osaamista perustaidoissa olevien heikkouksien tunnistamisessa ja tukemisessa sekä mallintaa matalan kynnyksen toimintatapoja oppijoiden tukemiseen.
  2. Pedagogiset menetelmät siihen, että jokainen opiskelija selviytyy yhteisistä tutkinnon osista. Tavoitteena on yhteisten tutkinnon osien suorittamistapojen monipuolistaminen vahvistamalla opettajien ja ohjaajien pedagogista osaamista erityisesti paja- ja verkkopedagogiikassa sekä lisäämällä verkon kautta ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ohjausta ja vuoropuhelua.
  3. Selkeä polku ja askelmat toiselta asteelta jatko-opintoihin. Tavoitteena on luoda ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille hyvin jatko-opintovalmiuksia tukeva polku ja kasvavaa uratietoisuutta.