Vauhtia Vamiaan

Liikkuva opiskelu

Hankkeella vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta liikkumisen avulla. Liikunnallinen elämäntapa juurrutetaan osaksi opiskelua, elämää ja tulevaa ammattia. Varmistetaan, että opiskelijoilla on tarvittava tieto, ymmärrys ja osaaminen huolehtia omasta työkyvystään, huomioiden ammatin alakohtaiset vaatimukset. Lisäksi edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista ja kulttuurillista kestävää kehitystä liikkumisen avulla.


Hankeaika: 1.1.2023 – 31.12.2023

Rahoittaja: Aluehallintovirasto

Verkoston budjetti:

Hankkeen vaihe: käynnissä

Hankkeen verkkosivu: https://liikkuvaopiskelu.fi/


Tavoitteet

  1. Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen osaksi opiskelua, elämää ja tulevaa ammattia, yhteistyössä työelämän kanssa. Haluamme varmistaa, että opiskelijoilla on tarvittava tieto, ymmärrys ja osaaminen huolehtia omasta työkyvystään, huomioiden alakohtaiset vaatimukset.
  2. Opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden vahvistaminen liikkumisen avulla.
  3. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävän kehityksen edistäminen liikunnallisin keinoin.
  4. Oppituntien tauottamisen lisääminen. Tuetaan opetushenkilöstön osamista, sekä tuodaan kaikille tiedoksi liikkumista tukevien pienvälineiden olemassaolo ja käyttömahdollisuudet.

Toimenpiteet ja tulokset:

Tarjotaan monipuolista tukea ja ohjausta Vamian opiskelijoille liikkumisen edistämiseksi. Palvelussa keskeistä on osallistaminen ja matala kynnys osallistumiseen. Teemme yhteistyötä sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa ja kannustamme liikkumiseen opiskelupäivän aikana. Lisäksi edistämme opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä mm. järjestämällä erilaisia teemapäiviä/hetkiä liikkumisen ympärillä. Tärkeässä roolissa on myös opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen antamalla mm. ideoita ja neuvoja tuntien tauottamiseen. Liikuntaympäristöjä kehitetään hankkimalla helposti siirrettäviä ja mukana kulkevia pienvälineitä, joiden avulla voidaan aktivoida opiskelun tauottamista. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena opiskelijoilla on osaamista huolehtia hyvinvoinnistaan, sekä ymmärrystä ja osaamista omaa alaa tukevasta liikunnasta. Liikkumista tukevat tapahtumat ovat jääneet osaksi arkea ja opettajat tauottavat tunteja aktiivisemmin.