Inlärning som sker på en arbetsplats - Vamia

Inlärning som sker på en arbetsplats

Utbildningsavtal och läroavtal är centrala former av inlärning som sker på en arbetsplats. Avtalen utgör en grund för fungerande samarbete mellan studerande och arbetsgivare, där målen är:

  • Den studerandes utveckling enligt sin personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK)
  • Att svara på arbetsgivarens behov av rekrytering och kunnande.

Utbildningsavtal ersätter det som tidigare kallades inlärning i arbetet och arbetspraktik. Utbildningsavtalet är ett tidsbundet avtal. Det är inte ett arbetsavtal, utan den studerande är fortfarande under skolans ansvar. Den studerande betalas ingen lön, och arbetsgivaren får inte heller ersättning genom avtalet förutom i specialfall. Utbildningsavtal skrivs vanligtvis för en examensdel i taget.

Utbildning genom läroavtal baserar sig alltid på ett arbetskontrakt och arbetsgivaren betalar lön åt den studerande därefter. Till läroavtalet tillhör samma rättigheter och skyldigheter som för normal anställning. Ett läroavtal kan göras för en kortare eller längre period enligt vad som eftersträvas; en eller flera examensdelar, eller en hel examen.

Utbildningsavtal Läroavtal
Tidsbundet avtal, inte ett arbetsförhållande. Baseras på tidsbundet arbets- eller tjänsteförhållande.
Lön utbetalas inte. Lön utbetalas åt den studerande.
Arbetsgivaren får inte ersättning för den utbildning som ges, med undantag av fall där den studerande är berättigad till specialstöd. Åt arbetsgivaren betalas ersättning för den utbildning som ges.
Möjligt att utföra en eller flera examensdelar eller en mindre helheter. Möjligt att utföra en hel examen eller delar av den.

 

Utbildningsavtal och läroavtal kartläggs alltid enligt den studerandes individuella utgångspunkt samt företagets behov, så att de passar ihop. Den studerande kan under pågående studier gå från en utbildningsform till en annan på arbetsplatsen; från utbildningsavtal till läroavtal och vice versa. Flexibilitet gör det möjligt för den studerande att skaffa sig bredd inom sitt yrkeskunnande samt de färdigheter som arbetslivet behöver.

Här kan du ladda ner blanketten för Utbildningsavtal och plan för yrkesprovet

Font storlek
Kontrast