Smidiga övergångar i svenskfinland -projektet

Projekttid: 1.8.2016-31.7.2019

Finansiär: ESR, NTM-centralen i Norra Österbotten

Projektkod: S20825

Prioriterat område: 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

Särskilt mål: 9.1. Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämlik utbildning.

Kostnadsmodell: Flat rate 17 %

Projektets budget totalt: 706 000€/nätverk

Nätverk: YA (koordinerar), Prakticum, Optima, Vamia, Arcada, Novia

Projektansvarig vid Vamia: Carola Holmlund, tfn 050 343 4848, carola.holmlund@vamia.fi

 

Mål:
 • skapa och pilotera verksamhetsmodeller för övergångsfaser från en utbildning till nästa
 • effektivera samarbetet mellan utbildningsanordnare i Svenskfinland

 

Vamias målsättningar:
 1. Modell för hur grundskolans elever informeras om de smidiga studiestigar som leder fram till yrkeshögskolestudier och hur man söker till dessa.
 2. Modell för hur studiestigen som leder till yrkeshögskolestudier konkret ska se ut.
 3. Modell för hur stöd- och handledningsprocessen ska se ut så att den på bästa sätt stöder yrkeshögskolestigens studier och för de studerande framåt i studierna. Vid uppgörandet av modellen granskas specialfall och sökes handlingssätt, som stöder den studerandes studiegång ifall yrkeshögskolestudiestigen inte löper som planerat.

 

Vad har vi hittills gjort för att nå målsättningarna:
 • Höstterminen 2017 kommer total sju studerande från Vamia att inleda sina studier vid Novia på tradenomlinjen respektive estenomlinjen. Vi får på så sätt i ett tidigt skede i projektet testat de modeller vi håller på att bygga upp och får feedback av studerandena för att kunna göra förbättringar.
 • Håller på att dokumentera en modell för hur eleverna i klass 9, föräldrarna samt studiehandledarna informeras om de olika flexibla studiestigarna på andra stadiet och vad de olika alternativen innebär för den studerande och vilka olika krav de ställer på den studerande.
 • Syftet med modellen är att de studerande som väljer yrkeshögskolestudier redan i ett tidigt skede ska få en realistisk bild av detta samt veta vad som krävs för att fullfölja detta.
 • Valkriterier för vilka studerande som kan vara lämpliga för yrkeshögskolestudiestigen samt vilka utbildningsområden som är aktuella, val av de examina som ska ingå.
 • Informations- och handledningsprocess håller på att byggas upp för att förbereda de studerande för yrkeshögskolestudiestigens studier.
 • Den studerande avklarar 30 sp vid yrkeshögskolan. Modell för hur detta erkänns vid den egna läroanstalten samt hur det valideras vid yrkeshögskolan.
 • Studiestigens förverkligande utvärderas och förbättras i samarbete med Novia och yrkesläroanstalter på lokal nivå i Vasa.
 • Bygger upp en modell för hur man handleder den studerande i början av studierna samt under studiernas gång i samarbete med yrkeshögskolan samt övriga utbildningsarrangörer i det nationella nätverket.
 • Gör en modell för handlednings- och stödprocessen där man även tar i beaktande hur man ska göra för att stöda den studerande då yrkeshögskolestudiestigen inte går enligt planerna.