Siltoja siirtymiin – projektet

PROJEKT TID: 1.10.2018 – 31.3.2021

PROJEKTETS FINANSIÄR: ESF, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

PROJEKTKOD: S21453

PRIORITERINGSOMRÅDE: 4. Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande

SÄRSKILT MÅL: 9.1 Förbättrade tjänster för stöd i övergångsfaser och jämställdhet i utbildningen

KOSTNADSMODELL: Flat rate 17 %

PROJEKTETS HELHETSBUDJET: 626 775€

PROJEKTKOORDINATOR VAMIA: Minna Kiviharju, minna.kiviharju(a)vamia.fi

PROJEKT NÄTVERK: Sataedu (koordinerare), Vamia, WinNova, Tredu, EduVamia

MÅL:

Huvudmålet är att under övergångsperioderna effektivera den förberedande utbildningen, mellan yrkesutbildningen och arbetslivet alltså bygga broar från ansökningsskedet till valma-utbildningen och/eller den yrkesmässiga utbildningen och från valma-utbildningen till yrkesutbildningen.

Med smidiga övergångar ökar man invandrarnas och andra underrepresenterade gruppers deltagande i yrkesutbildningen, förkortar utbildningstiden och förlänger arbetskarriären.

Lösningarna under övergångsperioden minskar på hela processens längd och påskyndar sysselsättningsmöjligheten.

Målet är att skapa ett gott och flytande samarbete mellan utbildningsarrangörerna på de olika övergångsperioderna.

Resultatet är en modell för flytande övergångar. Målgruppens kunnande och inlärningsberedskap förbättras, avbrotten och utestängningarna minskar, karriärvägarna påskyndas och individualiteten möjliggörs bättre än förut. Sysselsättningen ökar och det blir lättare att hitta en egen plats i samhället.

Projektet har inverkan på lärarnas och karriärrådgivarnas kunskapsutveckling via tillgodogörande av nya arbetsredskap och försöksmiljöer.