En företagare på läroavtal - Vamia

En företagare på läroavtal

En företagare som själv är på läroavtal, lär sig till största delen en examens eller en examensdels innehåll genom praktiskt arbete i sitt eget företag. När- och nätstudier på en läroanstalt förekommer vanligen också, omfattningen varierar från fall till fall. Detta beror på företagets inlärningsmöjligheter och på företagarens utgångsläge gällande kunnandet.

Vilka förutsättningar?

En företagare som jobbar minst 25 timmar i veckan  medeltal i sitt företag och som i huvudsak lever på sitt företagande kan som företagare studera på läraovtal. Förutsättningen är förstås att den yrkesskicklighet som examen kräver, går att lära sig genom arbetsuppgifterna i det egna företaget.

En företagarstuderande har en mentor under lärotiden. Bland annat handledning, responsgivande och utvärdering hör till hens uppgifter. Detta förutsätter att mentorn är förtrogen med examensinnehållet. Vamia betalar utbildningsersättning till mentorn.

Hur studerar man?

Studierna planeras med alla inblandade innan läroavtalet inleds och utmynnar i en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Av den framgår bland annat vad den studerande redan kan, de teoretiska studiernas tidsplan, omfattning och innehåll samt företagets möjligheter till lärande. Här uppskattas även hur lång tid studierna kommer att ta.

Centrala element i en läroavtalsstuderandes studievardag består av lärande i företaget, lärande i en läroanstalts regi (hemuppgifter, närstudier, nätstudier), respons på utfört arbete av mentorn, planering av yrkesprov och det egentliga yrkesprovet. I ett läroavtal utgör lärande i företaget alltid den största andelen. Andelen teoretiska studier i ett läroavtal klarläggs då PUK uppgörs.

Kontakta Vamia Läroavtalstjänster om den aktuella examen inte finns på Vamias hemsida. Ett läroavtal kan ändå vara ett alternativ.

Vilka ekonomiska aspekter?

  • ingen utbildningsavgift finns
  • mentorn får en utbildningsersättning från Vamia
  • yrkesexamensstipendium (395€ – 456€) kan beviljas den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, se Sysselsättningsfondens hemsida
  • studiesociala förmåner betalas åt den studerande ifall de teoretiska studierna eller yrkesprov förorsakar inkomstbortfall

Studiesociala förmåner

  • Dagpenning är 15 € per dag.
  • Familjebidrag är 17 € per dag om den studerande har minderåriga barn att försörja
  • Inkvarteringsersättning är 8 € per dag förutsatt att de teoretiska studierna eller yrkesprovet kräver övernattning
  • Reseersättning till och från platsen för teori- eller yrkesprovsplatsen utbetalas enligt billigaste färdsätt ifall enkel resa överstiger 10 km
Font storlek
Kontrast