Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, närvårdare - Vamia

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, närvårdare

Innehållet av studier:

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre kan planera, genomföra och utvärdera vård och service som upprätthåller en äldre eller dement människas funktionsförmåga och främjar hennes rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. De kan handleda och stöda den äldre eller dementa människan i aktiviteterna i det dagliga livet och i beslutsfattande om det egna livet samt stöda hennes delaktighet tillsammans med närstående och samarbetsnätverk. I sin verksamhet kan de beakta klientens livshistoria, resurser och individuella livssituation. De kan med sin verksamhet främja ett gott, meningsfullt och tryggt liv för klienten. De som avlagt kompetensområdet kan handleda äldre och deras närmaste att främja fysisk och psykisk hälsa, tillägna sig hälsosamma levnadsvanor, använda arbetsmetoder som är rehabiliterande och främja funktionsförmågan och beakta arbetarskyddet. Typiska arbetsplatser för en närvårdare som avlagt detta  kompetensområde är klientens hemmiljö, boendemiljöer för hemvård och stött boende,  hälsocentralernas bäddavdelningar och rehabiliteringsenheter samt olika rehabiliteringsarbetsplatser inom den tredje sektorn.

I utbildningen ingår närundervisning (2 kvällar i veckan), handledda självstudier, nätbaserad undervisning och utbildning på arbetsplatsen.

Utbildningen lämpar sig för närvårdare, som vill utöka sitt  kunnande och avlägga examen inom ett annat kompetensområde. Du kan ansöka till utbildningen även om du har avlagt enbart närvårdarens obligatoriska examensdelar.

Utbildningstid:

Utbildningen börjar 11.1.2021 och tar ca. ett år eller enligt personlig studieplan.

Ansökningstid:

Senast 11.12.2020

Plats:

Vamia, Krutkällarvägen 2, 65100, Vasa

Avgift:

Ingen studerandeavgift

Mera uppgifter om utbildningen ger

Lärare Magdalena Vähäkangas, tel. 040 – 777 8548 eller magdalena.vahakangas@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta studiehandledaren Claus Norrgrann tel. 040 – 685 5471 eller claus.norrgrann@vamia.fi

Font storlek
Kontrast