Specialyrkesexamen i äldreomsorg, vårdare i livets slutskede

Den som har avlagt specialyrkesexamen i äldreomsorg har enligt kompetensområdet den yrkesskicklighet som behövs i arbetet i palliativ vård och vård i livets slutskede. Hen kan planera, genomföra och göra en helhetsbedömning av vården av en person i livets slutskede i en mångprofessionell arbetsgemenskap.

UTBILDNINGSTIDEN

Utbildningen varar ca. två år beroende på den personliga planen. I utbildningstiden påverkar tidigare kunnande och studier. Närundervisningsdagar har man i medeltal två gånger per månad. 

INNEHÅLLET AV UTBILDNINGEN

I utbildningen ingår två obligatoriska examensdelar (Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående 60 kp och palliativt vårdarbete 60 kp) och av en valbar examensdel (Att stöda äldre med minnesstörning eller minnessjukdom 60 kp), tillsammans 180 kompetenspoäng

FÖRVERKLIGANDE AV UTBILDNINGEN

I utbildningen ingår närundervisning, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen. Examen kan också avläggas via läroavtal. Förberedande utbildning och examen utförs vid sidan av arbetet.

INTRÄDESKRAV

I Utbildningsstyrelsens föreskrift ”Examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildning” finns bestämmelser om vilka krav på hälsotillståndet som ställs i specialyrkesexamen inom äldreomsorg. Utbildningen passar för dig, som har en grundexamen från social- och hälsovårdsbranschen eller andra kunskaper och expertis från en annan examen i branschen och innehar tillräcklig arbetserfarenhet från branschen.

Den som har avlagt denna examen kan arbeta med service för äldre i verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovårdsbranschen, samt inom den tredje sektorn, i företag eller i andra servicebranscher där hen möter äldre.

 

Lärare: Magdalena Vähäkangas tel. 040 777 8548

Studiehandledare: Riitta Eskola tel. 040 744 5156

Läroavtal, utbildningsplanerare: Siv Björklund tel. 040 748 347

Epost: fornamn.efternamn@vamia.fi