Till arbetsgivare - Vamia

Till arbetsgivare

Ett läroavtal bekostas av staten och innebär att en anställd till största delen kan lära sig en examens eller en examensdels innehåll genom praktiskt arbete på en arbetsplats. När- och nätstudier på en läroanstalt förekommer vanligen också, omfattningen varierar från fall till fall. Detta beror på arbetsplatsens inlärningsmöjligheter och på den studerandes utgångsläge gällande kunnandet.

På motsvarande sätt kan även en företagare studera på läroavtal i sitt eget företag.

Varför läroavtal?

Läroavtalet kan vara lösningen om du

 • behöver en ny arbetstagare eller en sommarjobbare,
 • vill utbilda din personal för nya uppgifter eller
 • uppdatera anställdas kunnande.

Vilka förutsättningar?

Arbetsgivaren

 • har ett arbetsavtal med den studerande från tidigare eller gör ett (tidsbestämt) arbetsavtal med den studerande om hen nyanställs.
 • betalar den studerande kollektivavtalsenlig lön.
 • behöver den studerandes arbetskraft i medeltal minst 25 h i veckan.
 • erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter så att den studerande kan lära sig examensinnehållet på arbetsplatsen.
 • utser en motiverad arbetsplatshandledare (ohjaan.fi) som har tid att handleda och ge den studerande respons.
 • utser en bedömare till yrkesproven, oftast arbetsplatshandledaren.

Hur studerar man?

Studierna planeras med alla inblandade innan läroavtalet inleds och utmynnar i en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Av den framgår bland annat vad den studerande redan kan, de teoretiska studiernas omfattning, tidsplan och innehåll samt arbetsplatsens möjligheter till lärande. Här uppskattas även hur lång tid studierna kommer att ta.

Centrala element i en läroavtalsstuderandes studievardag består av lärande på arbetsplatsen, lärande i en läroanstalts regi (hemuppgifter, närstudier, nätstudier), respons på utfört arbete av arbetsplatshandledaren, planering av yrkesprov och det egentliga yrkesprovet. I ett läroavtal utgör lärande på arbetsplatsen alltid den största andelen. Andelen teoretiska studier i ett läroavtal klarläggs då PUK uppgörs.

Kontakta Vamia Läroavtalstjänster om den aktuella examen inte finns på Vamias hemsida! Ett läroavtal kan ändå vara ett alternativ.

Vilka ekonomiska aspekter?

 • Arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön inklusive lagstadgade försäkringar osv.
 • Läroavtalet (t.ex. handledningen) orsakar indirekta kostnader för arbetsgivaren.
 • Om den studerande nyanställs och är arbetslös, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention (TE-byrån) och eventuellt stöd från den arbetslöses hemkommun (åtminstone Vasa och Storkyro).
 • Arbetsgivaren kan få en utbildningsersättning från Vamia.
 • Den studerande får studiesociala förmåner från Vamia.

 

 

Font storlek
Kontrast