Till studerande - Vamia

Till studerande

Ett läroavtal är ett arbetslivsnära och flexibelt sätt att studera som innebär att en anställd till största delen lär sig en examens eller en examensdels innehåll genom praktiskt arbete på en arbetsplats. När- och nätstudier på en läroanstalt förekommer vanligen också, omfattningen varierar från fall till fall. Detta beror på arbetsplatsens inlärningsmöjligheter och på den studerandes utgångsläge gällande kunnandet.

På motsvarande sätt kan även en företagare studera på läroavtal i sitt eget företag.

Varför läroavtal?

Läroavtalet kan vara lösningen om du

 • vill byta bransch
 • få ett betyg på det du kan
 • ska slutföra halvfärdiga studier
 • behöver fortbilda dig
 • lär dig bäst genom att göra saker
 • vill ha lön under studietiden

Vilka förutsättningar?

Den studerande

 • är minst 15 år gammal
 • har / skaffar ett arbete där inlärningen till största delen kan ske
 • arbetar i medeltal minst 25 timmar i veckan
 • får kollektivavtalsenlig lön av arbetsgivaren
 • handleds och får respons av en motiverad arbetsplatshandledare
 • avlägger en eller flera examensdelar eller en hel examen
 • är inte inskriven i någon annan andra stadiets läroanstalt

Hur studerar man?

Studierna planeras med alla inblandade innan läroavtalet inleds och utmynnar i en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Av den framgår bland annat vad den studerande redan kan, de teoretiska studiernas tidsplan, omfattning och innehåll samt arbetsplatsen möjligheter till lärande. Här uppskattas även hur lång tid studierna kommer att ta.

Centrala element i en läroavtalsstuderandes studievardag består av lärande på arbetsplatsen, lärande i en läroanstalts regi (hemuppgifter, närstudier, nätstudier), respons på utfört arbete av arbetsplatshandledaren planering av yrkesprov och det egentliga yrkesprovet. I ett läroavtal utgör lärande på arbetsplatsen alltid den största andelen. Andelen teoretiska studier i ett läroavtal klarläggs då PUK uppgörs.

Kontakta Vamia Läroavtalstjänster om den aktuella examen inte finns på Vamias hemsida. Ett läroavtal kan ändå vara ett alternativ.

Vilka ekonomiska aspekter?

 • ingen utbildningsavgift finns
 • arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön inklusive lagstadgade försäkringar osv.
 • om den studerande nyanställs och är arbetslös då läroavtalet inleds, ska den studerande i god tid meddela sina studieplaner till TE-byrån så att arbetsgivaren kan ansöka om lönestöd
 • arbetsgivaren kan få en utbildningsersättning från Vamia
 • yrkesexamensstipendium (395€ – 456€) kan beviljas den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, se Sysselsättningsfondens hemsida
 • studiesociala förmåner betalas åt den studerande ifall de teoretiska studierna eller yrkesprov förorsakar inkomstbortfall

Studiesociala förmåner

 • Dagpenning är 15 € per dag.
 • Familjebidrag är 17 € per dag om den studerande har minderåriga barn att försörja.
 • Inkvarteringsersättning är 8 € per dag förutsatt att de teoretiska studierna eller yrkesprovet kräver övernattning.
 • Reseersättning till och från platsen för teori- eller yrkesprovsplatsen utbetalas enligt billigaste färdsätt ifall enkel resa överstiger 10 km (en tur-returresa/vecka).
Font storlek
Kontrast