Strategiarahoitus 2022: Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Digiosaava.fi

Hankkeessa toteutetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalista johtamista ja osaamista kehittävä kokonaisuus. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan digitaalisen osaamisen kehittämisen polku, sekä koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle ja ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen.


Hankeaika: 1.8.2022 – 31.12.2023

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Verkoston budjetti: 3 995 000€

Hankkeen vaihe: käynnissä

Hankkeen verkkosivu: http://digiosaava.fi/www/


Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka edistää ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalista johtamista ja osaamista. Tätä kehittämishanketta varten luodaan polku digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle sekä ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen. Tämä virtuaalinen osaamiskampus toimii kokoavana ja ohjaavana kokonaisuutena, joka ottaa huomioon kohderyhmien tarpeet. Koulutuksen aiheita ovat muun muassa johtamisen ja hallinnon käytänteisiin liittyvät: digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen, digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen ja verkostoituminen. Opetuksen ja oppimisen käytäntöjä ja oppimisympäristöä koskevat teemat ovat mm. opetuksen ja oppimisen, sekä pedagogiikan johtaminen ja digitalisaation hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa. Sisällöissä otetaan huomioon myös tiedolla johtamista, tulevaisuuden teknologioita ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia sekä kyberturvallisuutta.

Toimenpiteet ja tulokset:

Hankkeen päämääränä on saavuttaa seuraavat lopputulokset: laaja ja innovatiivinen uuden teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena, sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kyvykkyyden ja osaamisen kasvu, jotta digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää kattavasti koulutuksen järjestämisessä, mukaan lukien opetuksen toteutus ja johtamiskäytännöt.

Lopputuloksena hankkeessa syntyy Virtuaalinen osaamiskampus, joka mahdollistaa kohderyhmille suunnatut osaamisen kehittämispolut. Osaamispolulle teemoittain pilkottu aineisto auttaa oppimaan ja omaksumaan hankkeen teemoja nopeasti sekä auttamaan suunniteltaessa ja kehitettäessä organisaation digitalisaatiota.

Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on edistää systemaattisesti koulutuksen järjestäjien digitalisaatiota, ottaen huomioon digikyvykkyyskyselyn teemat. Kehittämiskokonaisuus rakennetaan virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämispolun, koulutukset ja käyttöön otettavat muokattavat aineistot selkeäksi kokonaisuudeksi, ottaen huomioon kohderyhmät.

Yhteistyössä

Kehittämistoiminta tapahtuu koulutuksen järjestäjien laajassa yhteistyössä. Kehittämistyöhön osallistuu 77 ammatillista koulutuksen järjestäjää. Kehittämistyötä koordinoi TTS Työtehoseura Ry.