Smidiga övergångar i svenskfinland -hanke

HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKA: 1.8.2016-31.7.2019

HANKKEEN RAHOITTAJA: ESR, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HANKEKOODI: S20825

TOIMINTALINJA: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

ERITYISTAVOITE: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

KUSTANNUSMALLI: Flat rate 17 %

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 706 000€/verkosto

VERKOSTO: YA (koordinoi), Prakticum, Optima, Vamia, Arcada, Novia

HANKEVASTAAVA VAMIASSA: Carola Holmlund, puh 050 343 4848, carola.holmlund@vamia.fi

TAVOITE:

 • Luoda ja testata toimintamalleja sellaisiin siirtymävaiheisiin, joissa opiskelija siirtyy koulutuksesta toiseen
 • tehostaa suomenruotsalaisten koulutustenjärjestäjien yhteistyötä

VAMIAN TAVOITTEET:

 1. Luoda toimintamalli siihen, kuinka peruskoulujen oppilaita tiedotetaan joustavista opintoväylistä ammattikorkeakouluopintoihin ja kuinka niihin haetaan.
 2. Luoda konkreettinen toimintamalli sille, kuinka opintopolku johtaa ammattikorkeakouluopintoihin
 3. Luoda malli sille, millainen tuki- ja ohjausprosessi on, jotta se parhaimmalla mahdollisella tavalla tukisi ammattikorkeakouluväylän opiskelijoita heidän opinnoissaan. Mallia laadittaessa tarkastellaan erityistapauksia ja etsitään toimintatapoja, jotka tukevat opiskelijan opiskelua, jos ammattikorkeakouluväylän opinnot eivät etenekään suunnitellusti.

TÄHÄN MENNESSÄ TEHTY TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

 • Syyslukukaudella 2017 aloittaa yhteensä seitsemän opiskelijaa tradenomi- tai estenomiopinnot Noviassa. Saamme projektin aikaisessa vaiheessa testattua niitä malleja, joita olemme luomassa ja saamme opiskelijoilta palautetta parannusten tekemiseksi.
 • Olemme laatimassa mallia sille, kuinka yhdeksännen luokan oppilaita, heidän vanhempiaan sekä opinto-ohjaajia tiedotetaan erilaisista joustavista opintoväylistä toisella asteella ja mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat opiskelijoille ja mitä vaatimuksia ne asettavat heille. Mallin tavoitteena on, että ne opiskelijat, jotka valitsevat ammattikorkeakouluopinnot saavat jo varhaisessa vaiheessa realistisen kuvan opinnoista ja siitä, mitä niiden suorittaminen vaatii.
 • Luodaan valintakriteerit ammattikorkeakouluopintoväylälle soveltuvuuden testaamiseksi ja sopivan koulutusalan ja tutkinnon valitsemiseksi.
 • Luodaan tiedotus- ja ohjausprosessi, jonka avulla opiskelijaa valmistetaan ammattikorkeakouluväylän opintoihin.
 • Opiskelija suorittaa 30 opintopistettä ammattikorkeakoulussa. Luodaan malli sille, kuinka nämä opinnot tunnustetaan omassa oppilaitoksessa ja kuinka ne hyväksi luetaan ammattikorkeakoulussa.
 • Opintoväylän toteutusta arvioidaan ja parannetaan yhteistyössä Novian ja Vaasan ammattikoulujen kanssa
 • Luodaan malli sille, kuinka opiskelijaa ohjataan opintojen alussa ja aikana yhteistyössä ammattikorkean ja muiden kansallisessa verkostossa mukana olevien koulutusten järjestäjien kanssa.
 • Luodaan malli ohjaus- ja tukiprosessille, jossa otetaan myös huomioon, kuinka opiskelijaa tuetaan, jos ammattikorkeakouluväylän opinnot eivät etene suunnitellusti.