Prikka-opintojen opas lukuvuosi 2022–2023

Yhteiset tutkinnon osat ja niiden osa-alueet, pakolliset ja valinnaiset

Perustutkintojen opintoihin sisältyy ammatillisten tutkinnon osien lisäksi kolme yhteisten aineiden tutkinnon osaa, jotka puolestaan koostuvat kahdesta, viidestä ja kuudesta pienemmästä osa-alueesta. Tutkinnon osat ovat

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen,
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Pakolliset yhteiset tutkinnon osat

Pakollisia yhteisten tutkinnon osien osa-alueita on yhteensä 26 osaamistettä. Pakolliset osa-alueet ovat seuraavat:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osaamispistettä

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, 4 osp TAI Suomi toisena kielenä, 4 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osaamispistettä

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunta ja työelämäosaaminen, 9 osaamispistettä

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Kaikkien yllä mainittujen yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet löytyvät netistä eperusteet.opintopolku.fi-sivulta. Alla oleva linkki vie liiketalouden perustutkinnon tutkinnon osiin, ja siellä kolme viimeistä ovat ne yhteiset tutkinnon osat.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tutkinnonosat

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteet ovat kaikissa tutkinnoissa samat. Osaamisvaatimukset on kirjoitettu muotoon ”Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston englanniksi.” tai ”Opiskelija tuntee oman alansa fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt. ” Tutkinnon osien osa-alueiden oppimissisällöt ovat kaikilla aloilla erilaiset, vaikka osaamistavoiteteksti on kaikilla aloilla sama.

Valinnaiset osa-alueet

Opiskelijan opintoihin tulee sisältyä myös 9 osaamispistettä valinnaisia yhteisten tutkinnon osien osa-alueita. Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan valinnaisia osa-alueita voi tutkintoon sisältyä alla olevan listan mukaisissa osa-alueissa.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, 3 osp TAI Suomi toisena kielenä, 3 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 3 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 3 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 3 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 3 osp

Yhteiskunta ja työelämäosaaminen

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 3 osp
 • Työelämässä toimiminen, 3 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 3 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 3 osp

Valinnaisia osaamispisteitä voi opiskelijalla olla jostakin osa-alueesta yksi ja jostakin toisesta kaksi tai kolme, kunhan niitä yhteensä on 9 ja korkeintaan kolme per osa-alue. Todistuksessa ei voi olla enempää kuin 9 valinnaisten osa-alueiden osaamispistettä. Jos opiskelija suorittaa enemmän valinnaisia kuin 9 osaamispistettä, sopii opiskelija opinto-ohjaajan kanssa, mikä tai mitkä osaamispisteet jätetään todistuksesta pois.

Valinnaisten osa-alueiden opinnot suoritetaan itsenäisesti kunkin osa-alueen opettajan ohjeiden mukaisesti.

Yhteisten tutkinnon osien opiskelu

Jatkuvan haun kautta valittujen aikuisten opiskelijoiden yhteisten tutkinnon osien opintotarjontaa kutsutaan prikaksi.

Päiväryhmille opetusta on Sampo-kampuksella tekniikan alojen perustutkinto-opiskelijoille perjantaisin klo 8–16  ja Hansa-kampuksen opiskelijoille torstaisin klo 8-16. Molempien kampusten iltaryhmille opetusta on Hansa-kampuksella osoitteessa Ruutikellarintie 2 torstai-iltaisin klo 17.00–20.30. Iltaryhmäläinen voi osallistua päiväopetukseen ja päiväopiskelija iltaopetukseen omalla kampuksellaan. Vastuuopettajan tulee kuitenkin Studentassa liittää opiskelija haluttuun opetustapahtumaan.

Hansalla opetukset ja koetilaisuudet pidetään pääsääntöisesti rakennuksen C- ja B-osissa toisen ja kolmannen kerroksen luokissa. Hansa 2:n ovet menevät lukkoon neljän jälkeen, paitsi Ruutikellantien puoleiset ovet. Kulku iltaopetukseen tapahtuu siis niin sanotun Parcoksen päädyn ovista. Parcos on kauneusosaston asiakaspalvelupiste. Sampo-kampuksella prikka-opetusta annetaan päärakennuksen eli L-siipi toisen kerroksen luokissa.

Prikka-opintojen lukujärjestys on jaettu neljään jaksoon aivan kuten ammatillisetkin opinnot. Kukin näistä neljästä jaksosta alkaa osaamisen tunnustamistilaisuuksilla. Opinnot alkavat sen jälkeen lukujärjestyksen ja opiskelijan valintojen mukaan. Jakson viimeisellä viikolla ovat koepäivät.

Prikka on suunniteltu siten, että opiskelija pystyy suorittamaan kaikki pakolliset osa-alueet vuoden aikana, huolimatta siitä, milloin opiskelijan opinnot alkavat, sillä saman osa-alueen opetusta ja opetuspajoja järjestetään sekä syksyisin että keväisin. Yhteisten tutkinnon osien opinnot voi kuitenkin halutessaan jakaa suoritettavaksi kahdellekin vuodelle tai vaikka kolmelle, niitä ei ole pakko saada ensimmäisenä vuotena kaikkia suoritettua.

Prikka-opintotarjontaa on sekä uusille eli juuri opintonsa aloittaneille opiskelijoille että opintojaan jatkaville. Vastuuopettaja liittää uudet opiskelijat pääsääntöisesti uusien opiskelijoiden prikka-opetustapahtumiin. Prikan opetustapahtumiin ei liitetä automaattisesti kaikkia ryhmän opiskelijoita, vaan vain ne, joilta osa-alueen opinnot vielä puuttuvat. Kun opiskelija on liitetty hänen valitsemiinsa opetustapahtumiin, näkyvät ne opiskelijan omassa Studenta-kalenterissa. Sieltä opiskelija voi tarkistaa eri opetustapahtumien luokkatilat.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä -osa-alueen opetukseen tulee osallistua heti opintojen alkuvaiheessa. Kaikkien opiskelijoiden kannattaa myös aloittaa äidinkielen ja matematiikan opinnot heti opintojen alussa. Niissä suoritetaan ensin osat 1 ja 2 sen jälkeen osat 3 ja 4. Kyseessä on kaiken kaikkiaan 4 osaamispistettä ja on hyvä tarkistaa, että edelliset osat on tehty ennen kuin opiskelija liitetään seuraaviin osiin. Muiden pakollisten opintojen suoritusjärjestyksellä ei ole väliä.

Prikka-opintotarjonnassa on päiväopetuksessa kaksi opetuspajaa rinnakkain. Opetuspaja 1 on suomea äidinkielenään puhuville ja opetuspaja 2 suomea toisena kielenä opiskeleville (S2-opiskelijat). S2-opiskelijat liitetään joka osa-alueessa suomea toisena kielenä puhuvien opetustapahtumiin.

Liittäminen opetustapahtumiin tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen opetustapahtumaa, edellisen viikon perjantaina, jotta osa-alueen opettaja ehtii varautua opetukseensa riittävällä määrällä opetusmateriaaleja tai vaikka isommalla luokkatilalla.

Opetuksen ja ohjauksen määrä vaihtelee, mutta opiskelijan työmäärä perustuu opintojakson laajuuteen. Yksi osaamispiste vastaa suurin piirtein 16 tuntia opiskelua. Osa-alueen suorittamiseen käytetyssä ajassa on opiskelijakohtaista vaihtelua.

Valinnaiset osa-alueet

Kaikissa osa-alueissa pakolliset osaamispisteet tulee suorittaa ennen valinnaisia osaamispisteitä. Valinnaisten osa-alueiden osaamispisteiden suorittamisesta voi opetuksen yhteydessä keskustella lukujärjestykseen merkityn pakollisen osa-alueen opettajan kanssa. Kunkin osa-alueen opettaja kertoo, mitä valinnaisia minkäkin alan opiskelijoiden on mahdollista suorittaa ja kuinka. Valinnaiset opinnot ovat pääsääntöisesti kaikki itsenäisesti suoritettavia opintoja. Jos opiskelija on jo aiemmin suorittanut jonkin tietyn osa-alueen pakolliset osaamispisteet, eikä sen vuoksi osallistu opetukseen, voi opiskelija olla suoraan yhteydessä lukujärjestykseen merkittyyn opettajaan ja tiedustella valinnaisten suoritusmahdollisuutta. Sähköpostiosoite opettajille on muotoa etunimi.sukunimi@vamia.fi ja puhelinnumerot löytyvät Vamian kotisivuilta kohdasta henkilökunnan yhteystiedot.

Paikalliset valinnaiset osa-alueet

Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa mainittujen osa-alueiden valinnaisten osa-alueiden lisäksi opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoikseen myös Vamian paikallisia tutkinnon osan osa-alueita.

 • englannin alkeet, 3 osp, opettaja Petri Vuollo
 • ruotsin alkeet, 1 osp, opettaja Nina Korpela
 • espanjan alkeet, verkkokurssi, 1 osp, opettaja Anni-Kaisa Leminen
 • saksan alkeet verkkokurssi, 1 osp, opettaja Nina Korpela
 • Tehokkaasti työnhakuun -verkkokurssi, 1 osp, äidinkielen opettajat

Pakollisten osa-alueiden opetustapahtumat

Osa-alueiden opintojen suorittamistapa vaihtelee. Kaikilla opiskelijoilla tulee ehdottomasti olla toimiva Vamian sähköpostiosoite ja salasana muistissa osallistuessaan opetukseen. Myös omat muistiinpanovälineet pitää olla mukana.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osaamispistettä

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, 4 osp
  • Äidinkielen opinnot on jaettu kahteen opiskelukokonaisuuteen, osat 1-2 ja 3-4. Opiskelijan tulee suorittaa osat 1-2 ennen osia 3-4. Opetustapahtumiin on syytä osallistua joka kerta opintojen etenemiseksi. Opinnoissa on arvioitavia tehtäviä ja kokeita.
 • Suomi toisena kielenä, 4 osp
  • Suomi toisena kielenä -tunneilla tehdään suomen kielen harjoituksia. S2-opiskelijat osallistuvat oman opetustapahtumansa lähiopetukseen, ja suomea opiskellaan opettajan johdolla. Opinnoissa on arvioitavia tehtäviä ja kokeita, jotka tehdään valvotusti S2-opettajan johdolla.
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp
  • Ruotsin kielessä opettajalta saa lähitapaamisessa suoritusohjeet sekä oppimistehtävät, jotka opiskelija voi joko tehdä itsenäisesti kotona tai opiskelija voi osallistua opetuspajatyyppiseen opetukseen ja saada apua ja tukea tehtävien tekemiseen. Oppimistehtävät ovat joko Teamsissa, Moodlessa tai paperisena tehtävävihkona. Osaaminen arvioidaan kokeella.Jos opiskelija ei vielä osaa ruotsia, voi hän suorittaa Teamsissa olevat ruotsin alkeiden opinnot ennen pakollisen ruotsin opintoja. Näistä opinnoista tulee opiskelijan olla yhteydessä opettaja Nina Korpelaan, nina.korpela@vamia.fi

   S2-opiskelijat osallistuvat oman opetustapahtumansa lähiopetukseen, ja ruotsia opiskellaan opettajan johdolla. Osaaminen arvioidaan kokeella.

 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
  • Englannin kielessä opettajalta saa opetustapahtuman alussa suoritusohjeet sekä oppimistehtävät, jotka opiskelija voi joko tehdä itsenäisesti kotona tai opiskelija voi osallistua opetuspajatyyppiseen opetukseen ja saada apua ja tukea tehtävien tekemiseen. Oppimistehtävät ovat Teamsissa tai Moodlessa, mutta myös paperiversiot on mahdollista saada. Osaaminen arvioidaan kokeella.Jos opiskelijan taidot englannin kielessä ovat heikot tai niitä ei ole, voi hän suorittaa itsenäisesti englannin alkeiden opinnot ennen pakollisen englannin opintoja. Näistä opinnoista tulee opiskelijan olla yhteydessä opettaja Petri Vuolloon, petri.vuollo@vamia.fi Jos englannin alkeidenkaan suorittaminen ei opiskelijalta syystä tai toisesta onnistu, voi opiskelija miettiä opinto-ohjaajansa kanssa oppimisvaatimuksista poikkeamista ja siten muuta osa-alavaihtoehtoa vieraan kielen tilalle.

   Tämä osa-alue on nimeltään viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, mutta vieraan kielen ei tarvitse olla englanti. Vamiassa kuitenkin tarjotaan opetusta vain englannin kielessä. Jos opiskelijan äidinkieli on venäjä, saksa, ranska tai espanja tai osaaminen näissä kielissä on äidinkielenomaisella tasolla, voidaan opiskelijan osaaminen jossakin näistä kielistä tunnustaa. Vaihtoehtoiset vieraat kielet on rajattu näihin neljään kieleen, koska vain näissä kielissä löytyy Vamiasta tällä hetkellä opettaja, joka osaamisen arvioinnin pystyy tekemään. Suositeltavaa kuitenkin on, että opiskelija mahdollisuuksiensa mukaan yrittäisi oppia englantia ja saisi englannin opinnot suoritetuiksi, koska englantia tarvitaan Suomen kansainvälistyvässä työelämässä.

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
  • Opiskelijan tulee ensisijaisesti osallistua lähiopetukseen opintojen etenemiseksi, ja opetustapahtumiin on syytä osallistua joka kerta. Opinnoissa on arvioitavia tehtäviä ja kokeita.
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp
  • Opetustapahtumassa opettajalta saa ohjeet ja tehtävät osa-alueen oppimistehtävien itsenäiseen tekemiseen. Ei koetta, vain arvioitavat tehtävät. Osa tehtävistä tehdään valvotusti S2-opettajan johdolla.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osaamispistettä

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
  • Matematiikan opinnot on jaettu kahteen opiskelukokonaisuuteen: Matematiikka 1-2 ja Matematiikka 3-4. Merkintä 1-2 tarkoittaa, että opetuskokonaisuus sisältää kaksi eri osaamispistettä (Matematiikka 1 ja Matematiikka 2). Tähän opetustapahtumaan liitetyt opiskelijat suorittavat yleensä ainakin yhden näistä osaamispisteistä – jos on osaava opiskelija ja valmis tekemään enemmän töitä itsenäisesti, voi suorittaa molemmatkin osaamispisteet 1 ja 2 tämän kyseisen Prikka-opetuksen aikana. Vastuuopettajan on syytä tarkistaa, onko hänen opiskelijansa suorittanut kyseisen Prikkaopetustapahtuman (esim. Matematiikka 1-2) aikana vain yhden vai molemmat osaamispisteet, ennen kuin liittää opiskelijan seuraavaan opetuskokonaisuuteen Matematiikka 3-4. Matematiikan eri osat tulee suorittaa numerojärjestyksessä 1, 2, 3 ja 4. Opiskelijan tulee osallistua lähiopetukseen opintojen etenemiseksi, ellei muuta ole sovittu. Osaaminen arvioidaan kokeella, ja oppimistehtävät palautetaan opettajalle.
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp
  • Opiskelijan tulee osallistua lähiopetukseen opintojen etenemiseksi. Osaaminen arvioidaan kokeella, ja oppimistehtävät palautetaan opettajalle.

Yhteiskunta ja työelämäosaaminen, 9 osaamispistettä

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
  • Itsenäiset oppimistehtävät verkossa. Vastuuopettaja liittää jokaisen suomea äidinkielenään puhuvan opiskelijan johonkin lukuvuoden neljästä osaamisen tunnustamistapahtumasta Prikalla. Ilmoittautumisajan jälkeisillä viikoilla opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja tarkistaa osaamisen sekä antaa ohjeet osa-alueiden suorittamiseksi. Kaikista kolmesta osa-alueesta on erillinen koe. Opettaja tiedottaa koepäivistä verkkokurssin ohjeissa.S2-opiskelijat osallistuvat opetustapahtumaan ja yhteiskunnallisia aineita opiskellaan opettajan johdolla. Opinnoissa on arvioitavia tehtäviä ja kokeita.
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
  • Ennen syksyä 2022 aloittaneet opiskelijat: Osa-alue suoritetaan opiskelu- ja urasuunnittelutehtävillä ja CV:llä.Vastuuopettaja teettää opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksiin kuuluvat tehtävät ja merkitsee Studentan lisätietoihin sen, että tehtävät on tehty. Näitä ei arvioida vaan merkitään vain tehdyksi. Kurssin arviointi on tässä vaiheessa vielä hylätty. Mikäli Studentan lisätiedoissa on jo arvosana CV:stä, siirtää vastuuopettaja sen kurssin arvosanaksi, kun muut tehtävät on tehty.

   Äidinkielen opettaja teettää ja arvioi ajantasaisen CV:n ja merkitsee arvosanan Studentan lisätietoihin, jos Studentassa ei ole tietoa muiden tehtävien suorituksesta, tai suoraan arvosanaksi, jos lisätiedoissa on tieto, että muut tehtävät ok.

   Tämän osa-alueen suorittaminen kestää koko opintojen ajan, ja esimerkiksi CV tehdään vasta lähellä valmistumista, kun uutta osaamista ja työkokemusta on kertynyt. Arvioitavan CV:n tekoon ohjeistetaan prikan CV-pajassa, johon vastuuopettaja liittää opiskelijan.

   Syksyllä 2022 ja sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden suoritustapa on suunniteltavana ja päivitetään tähän oppaaseen myöhemmin.

 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
  • Ensimmäiseen lähitapaamiseen osallistuminen on pakollista. Opettaja antaa ohjeet osa-alueen liikuntatehtävien itsenäiseen suorittamiseen. Osalla päiväryhmistä on mahdollisuus lähiopiskeluun.
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp
  • Itsenäiset arvioitavat oppimistehtävät Teamsissa, ei koetta. Opiskelija liitetään johonkin lukuvuoden neljästä yhteiskunnallisten aineiden osaamisen tunnustamistilaisuudesta. Ilmoittautumisajan jälkeisillä viikoilla opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja tarkistaa osaamisen sekä antaa ohjeet osa-alueiden suorittamiseksi.

Arviointi

Arviointiasteikko on hylätty, tyydyttävä 1, tyydyttävä 2, hyvä 3, hyvä 4 ja erinomainen 5.

Pakollisten osa-alueiden arviointi

Jos opettaja arvioi vain osan pakollista osa-aluetta, esim. yhden osaamispisteen neljästä, jätetään osaamispisteiden määräksi silti neljä eli osa-alueen pakollisten osaamispisteiden opetussuunnitelman mukainen lukumäärä. Arvosanaksi merkitään hylätty. Tähän sopisi paremmin kesken, mutta sitä sanaa ei ole vielä saatu Studenta-ohjelmaan. Lisäksi lisätietokenttään opettaja merkitsee seuraavat tiedot: päivämäärä, osaamispisteiden määrä, arvosana, opettajan sukunimi sekä tieto siitä, mihin arviointi perustuu. Esimerkki arviointimerkinnästä: 2.10.21, 2 osp, T2, Virtanen, arviointi perustuu kokeeseen. Seuraavista suoritetuista ja arvioiduista pakollisen osa-alueen osaamispisteistä tekee sama tai mahdollisesti joku toinen opettaja samanlaiset merkinnät. Pakollisen osa-alueen viimeisen osaamispisteen antava opettaja tekee kokonaisarvioinnin ja laittaa sen Studentaan koko osa-alueen arvosanaksi.

Valinnaisten osa-alueiden arviointi

Jos opettaja on valinnaisen osa-alueen ensimmäinen arvioija ja osaamispisteitä ollaan antamassa esim. yksi, merkitään Studentaan osaamispisteiden määräksi yksi ja arviointikohtaan opettajan antama arvosana. Lisätietokenttään merkitään seuraavat tiedot: päivämäärä, osaamispisteiden määrä, arvosana, opettajan sukunimi sekä tieto siitä, mihin arviointi perustuu. Seuraavia valinnaisen osa-alueen arvosanoja antavat opettajat muuttavat osaamispisteiden lukumäärää lisäämällä jo annettuihin osaamispisteisiin uuden tai uudet osaamispisteet, ja arvosanaksi uusin arvioija laittaa omansa ja edellisen arvosanan keskiarvon. Opettaja voi harkintansa mukaan olla käyttämättä keskiarvoa ja painottaa uusinta arvosanaa vastaamaan opiskelijan senhetkistä osaamista. Lisätietokenttään opettaja laittaa uuden valinnaisesta osa-alueesta antamansa arvosanansa näkyviin, jotta opiskelija näkee, mistä hänen yhteisarvosanansa koostuu ja hän voi halutessaan olla yhteydessä jonkun tietyn arvosanan antaneeseen opettajaan ja yrittää korottaa yksittäisen osaamispisteen arvosanaa saadakseen paremman yhteisarvosanan.

Jos opiskelija haluaa yrittää korottaa jostain osa-alueesta saamaansa arvosanaa, tulee hänen sopia siitä kyseisen osa-alueen opettajan kanssa.

Osaamisen tunnustaminen, ostu

Jos opiskelijalla on jo aiemmin hankittua johonkin osa-alueeseen liittyvää osaamista, voidaan tämä osaaminen tunnistaa ja tunnustaa, ja osaamisen arviointi merkitään Studentaan, eikä opiskelijan tarvitse osallistua opetukseen. Opinto-ohjaaja tekee osaamisen tunnustamisen niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla on aiempia vuoden 2015 tai myöhemmän opetussuunnitelman mukaisia ammatillisen perustutkinnon yhteisiä opintoja tai vuoden 2003 tai myöhempien opetussuunnitelmien mukaisia lukio-opintoja. Opinto-ohjaaja voi tunnustaa myös voimassa olevien korkeakouluopintojen tutkinnon perusteiden mukaan suoritettuja yhteisiä tutkinnon osia. Yllä mainittuja opintoja vanhempia opintoja ei suoraan tunnusteta ja arvosanoja siirretä Studentaan.

Jos opinto-ohjaaja ei todistusten perusteella pysty tunnustamaan opiskelijan aiemmin hankittua osaamista, koska todistukset ovat liian vanhoja, mutta osaamista kuitenkin löytyy, järjestää yhteisten tutkinnon osien osa-alueen opettaja opiskelijalle mahdollisuuden näyttää osaamisensa. Opettaja arvioi opiskelijan taidot osa-alueensa arviointikriteerien mukaisesti arvosanalla 1-5 tai hylätty. Opiskelijan osaamisen ei tarvitse olla jossain toisessa oppilaitoksessa hankittua, vaan se voi olla myös työelämässä tai harrastuksessa opittua osaamista tai esimerkiksi itse opiskeltua osaamista. Opiskelija on saattanut itsekseen innostua opiskelemaan espanjaa ja kykenee suorittamaan espanjan ostun hyväksytysti.

Jos opiskelijalla on jostakin osa-alueesta vahvaa osaamista (esim. osaaminen dokumentoituna aiempien opintojen todistuksissa), voi hän osallistua johonkin lukuvuoden neljästä osaamisen tunnustamistilaisuudesta. Kaikki neljä jaksoa prikka-lukujärjestyksessä alkaa osaamisen tunnustamistilaisuuksilla, eli kaikkien osa-alueiden osaamisen tunnustamistilaisuuksiin ei tarvitse heti ensimmäisellä kerralla osallistua, eikä se ajan rajallisuuden vuoksi ole mahdollistakaan. Tilaisuudet on merkitty lukujärjestyksiin. Osaamisen tunnustamistilaisuuksiin pitää vastuuopettajan liittää opiskelijat sen mukaan, millaista aikaisempaa (yläasteen jälkeen hankittua) osaamista opiskelijoilla on. Jos opiskelijalla ei ole yläasteen jälkeen mitään toisen tai korkeamman asteen kautta hankittua osaamista jossain osa-alueessa tai sitten työelämän kautta hankittua osaamista, ei kannata liittää opiskelijaa osaamisen tunnustamiskokeeseen vain kokeilumielessä.

Vastuuopettajan tulee liittää opiskelija osaamisen tunnustamistilaisuuteen viikkoa aiemmin, edellisviikon perjantaina, jotta osa-alueen opettaja ehtii varautua koetilaisuuteen riittävällä määrällä kokeita, tarkistamaan todistukset ja hankkimaan tarvittaessa isomman luokkatilan. Liittämisen yhteydessä on tarkistettava, että opiskelijan aiemmat todistukset ovat liitettyinä Studentaan. Mikäli näin ei ole, on myös todistukset liitettävä nähtäville Studentaan. Vastuuopettaja voi samalla liittää opiskelijan osa-alueen seuraavaan alkavaan, esim. äidinkieli 1–2 opetustapahtumaan. Jos osaamisen tunnustamiskoe menee läpi, pystyy osa-alueen opettaja poistamaan opiskelijan opetustapahtumastaan.

Osaamista testataan kirjallisella tai suullisella kokeella, haastattelulla tai muulla testillä.

Kaikkien yhteisten tutkinnon osien osaamisvaatimukset löytyvät netistä eperusteet.opintopolku.fi-sivulta, joten sieltä voi opiskelija etukäteen lukea, mitä missäkin osa-alueessa vähintään pitää osata, jotta osaamista voidaan tunnustaa.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat 

Ohjeita osaamisen tunnustamistilaisuuteen tulijalle

Opiskelijan todistukset, joiden perusteella hän osaamisen tunnistamiseen osallistuu, on oltava Studentassa skannattuina viikkoa ennen osaamisen tunnustamistilaisuutta. Myös käytyjen kurssien kurssikuvaukset, vaikkapa ammattikorkeakoulusta, on hyvä ottaa osaamisen tunnustamistilaisuuteen mukaan, mikäli sellaiset opiskelijalla itsellään on olemassa. Se nopeuttaa osaamisen tunnistamista.

Osaamisen tunnustamistilaisuuteen tulijoilla tulee olla käytössään toimiva Vamian opiskelijasähköpostiosoite ja salasana muistissa. Myös oma kynä ja kumi tulee olla mukana. Aikaa osaamisen tunnustamiseen per osa-alue menee 0,5 h – 3 h. Alla tarkempaa tietoa eri osa-alueiden osaamisen tunnustamistilaisuuksista.

Päivälinjalaisten osaamisen tunnustamisille on joka osa-alueelle etukäteen määritelty kellonaika. Hansa-kampuksella järjestettävänä osaamisen tunnustamisiltana on suositeltavaa mennä ensin äidinkielen testiin klo 17, jos siihen on ilmoittautunut. Muiden osa-alueiden testeihin voi mennä nonstoppina illan aikana. Jos opiskelijan osaamista kartoitetaan haastattelulla, on tähän sovitun luokkatilan ovessa ajanvarauslista, johon voi käydä kirjoittamassa nimensä.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset 11 osaamispistettä

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, 4 osp
  • Koeaika on 2 tuntia. Kokeeseen kuuluu sähköinen kielenhuollon koe, johon kirjautumisessa ohjeistetaan tilaisuudessa. Kokeen aiheina ovat alkukirjaimet, yhdyssanat, virkerakenteet ja välimerkit, lyhenteet, lukusanat, vierassanat ja oikeinkirjoitus. Lisäksi kokeessa on kaksi kirjoitustehtävää tietokoneella kirjoitettuina tilaisuudessa annettavien ohjeiden mukaisesti. Kirjoitustehtävät vaativat yhteiskunnassa ja työelämässä vaadittavien tekstilajien hallintaa.
 • Suomi toisena kielenä, 4 osp
  • Osaamisen tunnistamisessa tarvittavan kielitaidon on oltava vähintään B2.2- tai Yki 4-tasoa. Tästä on oltava todistus. Koeaika on 3 tuntia. Kokeessa on kirjoitustehtäviä sekä muita kieleen liittyviä tehtäviä tietokoneella ja paperilla. Opiskeltavan alan keskeinen sanasto on hallittava monipuolisesti.
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp
  • Kirjallinen ja ehkä suullinenkin koe. Koeaika 1–2 tuntia. Osattava arjen ja asiakaspalvelun keskusteluita ruotsiksi. Osattava kertoa itsestään ja opinnoistaan sekä oman alan perussanastoa.Jos opiskelijan äidinkieli on ruotsi, hänellä on äidinkielenomaiset taidot ruotsissa tai opiskelija on käynyt peruskoulun ruotsiksi, ei hänen tarvitse osallistua osaamisen tunnustamistilaisuuteen, vaan hän voi olla yhteydessä ruotsin opettajaan jo etukäteen puhelimitse.
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, 3 osp
  • Kirjallinen ja suullinen koe. Koeaika 2 tuntia. Kielitaidon testaaminen pitää sisällään mm. tavanomaisia vuorovaikutustilanteita, itsestään kertomista, tekstien ja viestien tuottamista ja ymmärtämistä, tiedonhakua englanninkielisestä lähteestä, kieliopin ja yleiskielen sanavaraston hallinnan testausta.Jos opiskelijan äidinkieli on englanti tai hänellä on äidinkielenomaiset taidot englannissa, ei hänen tarvitse osallistua osaamisen tunnustamistilaisuuteen, vaan hän voi olla yhteydessä englannin opettajaan jo etukäteen puhelimitse.
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
  • Kirjallinen osaamisen tunnistamisen koe ja aikaa yhteensä 2 h (pääasiassa Word-tekstin ja kuvankäsittelyä ja Excelin taulukkolaskentaa ja tilastokuvaajia). Jos opiskelijalla on riittävän tuore todistusdokumentti hyvästä osaamisesta kyseisessä osa-alueessa, voidaan osaaminen mahdollisesti tunnustaa suoraan. Näiden opiskelijoiden kanssa opettaja käy lyhyen keskustelun (n. 10 min) ja antaa tarvittaessa lisätehtäviä päivitettävistä osuuksista.
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp
  • Osaaminen tunnustamiseen ei ole koetta, vaan mahdollinen osaaminen tunnustetaan todistusten perusteella, ja niiden tulee olla Studentassa skannattuna. Opiskelijalla saattaa olla osaamista osittain, ja osaamista tunnustava opettaja ohjaa, miten opiskelija täydentää aiemmin hankkimaansa osaamista oppimistehtävin. Osa tehtävistä tehdään valvotusti S2-opettajan johdolla.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osaamispistettä

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
  • Kirjallinen osaamisen tunnistamisen koe ja aikaa yleensä 1 h/osaamispiste. Jos opiskelijalla on riittävän tuore todistusdokumentti hyvästä osaamisesta kyseisessä osa-alueessa, voidaan osaaminen mahdollisesti tunnustaa suoraan. Näiden suoraan tunnustettavien opiskelijoiden kanssa opettaja käy lyhyen keskustelun (n. 10 min).Koulutusalan painotukset vaikuttavat testin sisältöön ja osaamisvaatimuksiin.
  • Matematiikka 1: peruslaskutoimitukset ja perusyksikönmuunnoksia (pääasiassa ilman laskinta)
  • Matematiikka 2: prosenttilaskuja, talousmatematiikkaa, matemaattisia menetelmiä (esim. verranto, yhtälö, päättely) ja ongelmanratkaisuja. Apuvälineitä, kuten laskimia käytetään.
  • Matematiikka 3: geometriaa (tasokuvioita ja kolmiulotteisia kappaleita, pinta-aloja ja tilavuuksia alan painotusten mukaan), tilastojen tulkintaa ja tilastollisia tunnuslukuja (esim. mediaani, keskiarvo, keskihajonta) Tilastot ja talousmatematiikka tarkistetaan yksilöllisesti.
  • Matematiikka 4: ammattilaskuja alan mukaan (esim. lähihoitajilla lääke- ja liuoslaskuja, kauneusalan ja liiketalouden opiskelijoilla liiketoimintaan liittyviä laskuja kuten alv-laskuja, korkolaskuja ja muita prosenttilaskuja jne.)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp
  • Kirjallinen osaamisen tunnistamisen koe ja aikaa yleensä 1 h/fysiikka ja 1 h/kemia. Jos opiskelijalla on riittävän tuore todistusdokumentti hyvästä osaamisesta kyseisessä osa-alueessa, voidaan osaaminen mahdollisesti tunnustaa suoraan. Näiden opiskelijoiden kanssa opettaja käy lyhyen keskustelun (n. 10 min) ja antaa tarvittaessa lisätehtäviä päivitettävistä osuuksista.
 • Fysiikan sisältönä on mm.
  • yksiköitä, lämpöoppia, sähköturvallisuusasioita
  • fysiikan käsitteitä ja ilmiöitä alan painotusten mukaan (esim. voima, painovoima, tasapaino, kitka jne.)
 • Kemian sisältönä on mm.
  • kemiallisia merkintöjä ja lyhenteitä
  • kemian käsitteitä ja ilmiöitä alan painotusten mukaan (esim. liuoksiin liittyvät käsitteet ja ilmiöt)
  • ainemäärä ja liuoksen pitoisuus
  • hapot ja emäkset

Yhteiskunta ja työelämäosaaminen, 9 osaamispistettä

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp
  • Yhteiskunnallisten aineiden osaamisen tunnustamishaastattelut pidetään erikseen opettajan kanssa sovittuna aikana. Niitä ei pidetä samana iltana tai päivänä kuin muita osaamisen tunnustamistilaisuuksia. Opiskelija liitetään Studentassa johonkin neljästä lukuvuoden yhteiskunnallisten aineiden osaamisen tunnustamistilaisuudesta. Ilmoittautumisajan jälkeisillä viikoilla opettaja on sähköpostitse yhteydessä opiskelijaan ja sopii henkilökohtaisen haastatteluajan (30 minuuttia). Haastattelut tehdään pääasiassa Teamsin kautta.Joissain tapauksissa opiskelijalla on osaamista osittain, jolloin puuttuva osaaminen hankitaan oppimistehtävillä ja osoitetaan kokeella. Yhteiskunnallisten aineiden osaamisen tunnustaminen voi pitää sisällään vanhojen kurssisuoritusten, niiden sisältöjen sekä työelämäosaamisen läpikäymistä (esim. mahdollinen NY-toiminta, aiempia AMK- tai vastaavia opintoja, yrittäjänä tai luottamusmiehenä toimimista). Jos opiskelijalla on aiemmin suoritettuna esimerkiksi ympäristöosaava- tai ympäristöosaaminen-kurssi tai ilmastovastuullinen toiminta 15 osp, voidaan se tunnustaa kestävän kehityksen edistämisen osaamiseksi. Todistukset suorituksista tulee olla Studentassa skannattuna.
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
  • Tämän osa-alueen osaamista ei voida tunnustaa.
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
  • Ensimmäisellä lähiopetuskerralla voi opettajalta tiedustella osaamisen tunnustamisen mahdollisuutta.Kun opettaja tunnustaa opiskelijan osaamista, voidaan osa-alueesta riippuen tunnustaa samalla kertaa sekä pakollisten että valinnaisten osa-alueiden osaamista.

   Jos opiskelija myöhemmin haluaa yrittää korottaa osaamisen tunnustamisen perusteella saamaansa jonkun osa-alueen arviointia, on se mahdollista ja siitä tulee sopia kyseisen osa-alueen opettajan kanssa.

   Seuraavalla sivulla on malli taulukosta, johon opiskelija voi opintojensa aikana merkitä rastilla suoritetut osaamispisteensä kussakin osa-alueessa. Myös ne osaamispisteet merkitään taulukkoon, jotka on saatu osaamisen tunnustamisen kautta. Opiskelija merkitsee myös rastilla, minkä pakollisen osa-alueen prikka-opintoihin hän on vastuuopettajaansa pyytänyt hänet liittämään.

   Valinnaisten osa-alueiden kohdalla opiskelija merkitsee itselleen rastittamalla muistiin, minkä osa-alueiden valinnaisia osaamispisteitä ja kuinka monta hän on kyseisen osa-alueen opettajan kanssa sopinut suoritettavansa. Sitä mukaa kun valinnaisia osaamispisteitä, ja tietenkin myös pakollisia, kertyy, merkitsee opiskelija omaan taulukkoonsa suoritukset, jolloin opiskelija pysyy ajan tasalla suorituksistaan. Tämä taulukko kannattaa aina ottaa mukaan, kun opiskelija ja vastuuopettaja/opo yhdessä päivittävät opiskelijan HOKSia.