Specialyrkesexamen i äldreomsorg, vårdare i livets slutskede

Den som har avlagt specialyrkesexamen i äldreomsorg har enligt kompetensområdet den yrkesskicklighet som behövs i arbetet i palliativ vård och vård i livets slutskede. Hen kan planera, genomföra och göra en helhetsbedömning av vården av en person i livets slutskede i en mångprofessionell arbetsgemenskap.

 

UTBILDNINGSTIDEN

 

Utbildningen varar ca. 1,5 år beroende på den personliga planen. På utbildningstiden inverkar tidigare kunnande och studier. Närundervisningsdagar har man i medeltal 1 dag per månad. En del av undervisningen sker även via Moodle plattform.

 

 

 

Utbildningen kan påbörjas vid följande tidpunkter:

 

5.2.2024 Examensdelen Att stöda äldre med minnesstörning eller minnessjukdom

9.9.2024 Examensdelen Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående

 

Studierna kan påbörjas vid varje examensdel (februari och september)

 

INNEHÅLLET AV UTBILDNINGEN

 

I utbildningen ingår två obligatoriska examensdelar (Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående samt palliativt vårdarbete) och en valbar examensdel (Att stöda äldre med minnesstörning eller minnessjukdom), tillsammans 180 kompetenspoäng

 

FÖRVERKLIGANDE AV UTBILDNINGEN

 

I utbildningen ingår närundervisning, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen. Examen kan också avläggas via läroavtal. Förberedande utbildning och examen utförs vid sidan av arbetet.

 

INTRÄDESKRAV

 

I Utbildningsstyrelsens föreskrift ”Examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildning” finns bestämmelser om vilka krav på hälsotillståndet som ställs i specialyrkesexamen inom äldreomsorg. Utbildningen passar för dig, som har en grundexamen från social- och hälsovårdsbranschen eller andra kunskaper och expertis från en annan examen i branschen och innehar tillräcklig arbetserfarenhet från branschen.

 

Den som har avlagt denna examen kan arbeta med service för äldre i verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovårdsbranschen, samt inom den tredje sektorn, i företag eller i andra servicebranscher där hen möter äldre.

 

PRIS

198 €, returneras inte om studerande avbryter utbildningen.

 

Lärare: Magdalena Vähäkangas tel. 040 777 8548

Studiehandledare: Tim Berglund tel. 040 685 5471

Läroavtal, utbildningsplanerare: Siv Björklund tel. 040 748 3476

Epost: fornamn.efternamn@vamia.fi