Amppari

HANKKEEN KESTO:

21.5.2015–31.12.2016

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Henna Hiipakka, 040 525 1142, henna.hiipakka(a)vamia.fi

VERKOSTO:

Vakk (koordinaattori), Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/Sedu aikuiskoulutus, Länsirannikon koulutus Oy/ Winnova ja Yrkesakademin i Österbotten.

TAVOITE:

AMPPARI-hankkeen pääajatus kumpuaa tarpeesta kehittää maahanmuuttajaopiskelijoiden osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla kartoitetaan opiskelijan teknillisen alan ammatillisessa koulutuksessa tarvittavaa osaamista. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen auttaa sekä huomioimaan opiskelijan vahvuudet että löytämään opiskelun haasteet ja ne osa-alueet, joissa tarvitaan tukea. Tavoitteena on enenevässä määrin tarjota mahdollisuuksia ja välineitä opiskelijan yksilöllisen opiskelupolun laatimiseen.

HANKKEEN TAVOITTEET:
  1. kehitetään ammattiorientoituneita testejä, jotka selvittävät mahdollisimman kokonaisvaltaisesti opiskelijan osaamista: kielitaitoa, matemaattisia taitoja, motivaatiota, soveltuvuutta ja osaamista.
  2. kehitetään maahanmuuttajien toisen kotimaisen kielen opiskelua ammatillisissa perustutkinnoissa ”kielisuihku”-menetelmää hyödyntäen ja jatkokehittäen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset maahanmuuttajaopiskelijat, jotka joko ovat hakeutumassa opiskelemaan teknistä alaa tai ovat alan opintojen alkuvaiheessa. Kohderyhmään kuuluvat myös Vakk:n ja YA:n ammatillisen perustutkinnon maahanmuuttajaopiskelijat, jotka opiskelevat toista kotimaista kieltä. Maahanmuuttajien kouluttajat (kielten, matematiikan ja ammatillisten aineiden kouluttajat) sekä opinto-ohjaajat muodostavat välillisen kohderyhmän.